မ်က္စိအတြင္းစြံျခင္း

�လကၡဏာမ်ား -မ်က္ခြံအတြင္းအလုံးအႀကိတ္ေပါက္ျခင္း ၊ -မ်က္ခြံေယာင္ျခင္း တို႔ျဖစ္တတ္ပါတယ္ �ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲ -မ်က္ေတာင္အေနာက္ဖက္မွာ...